fbpx

Нови правила за държавните помощи в селското стопанство

януари 13, 2022

Ще бъдат преразгледани няколко групи насоки и регламенти в селското, горското стопанство и рибарството

До 13 март 2022 г Европейската комисия (ЕК) ще събира мнения от заинтересовани страни относно предложените промени на правилата за държавна помощ за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството. Целта на предложеното преразглеждане е действащите правила да се приведат в съответствие с настоящите стратегически приоритети на ЕС, по-специално с Общата селскостопанска политика (ОСП), Общата политика в областта на рибарството (ОПОР)и Европейския зелен пакт.

Старите правила трябва да отговарят на новата ОСП

Консултацията обхваща предложените преразглеждания на различните набори от правила за държавна помощ, приложими за секторите на селското и горското стопанство и на рибарството, а именно Насоките от 2014 г. за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони, Регламента за групово освобождаване в селскостопанския сектор (РГОСС), Насоките за преглед на държавната помощ за рибарството, Регламента за групово освобождаване в сектора на рибарството (РГОР) и Регламента de minimis за рибарството.

Към момента ЕК е направила оценка на действащите правила, приложими за секторите на селското и горското стопанство, и в момента прави оценка на правилата, приложими за сектора на рибарството. Оценките показват, че правилата са ефективни, но имат нужда от преразглеждане включително изясняване на някои понятия, допълнително рационализиране и опростяване, както и корекции с цел отчитане на пазарните и технологичните промени и настоящите стратегически приоритети на ЕС, включително Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие. Освен това правилата трябва да бъдат адаптирани, за да могат държавите членки бързо да приведат в действие реформираната ОСП и новия европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА).

Ще се отпуснат повече пари за горите

В Насоките за държавните помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони ЕК предлага действията на държавите членки в рамките на реформираната ОСП, извършвани като част от техните стратегически планове по ОСП, да се считат за съответстващи на правилата на ЕС за държавна помощ, за да може необходимата процедура за одобрение на държавната помощ да бъде извършена бързо. С предложението се въвеждат също така нови категории помощи, които да бъдат оценявани и одобрявани съгласно насоките, напр. помощ за предотвратяване, контрол и ликвидиране на нашествие от инвазивни чуждоземни видове и нововъзникващи болести с цел опазване на здравето на растенията и животните и общественото здраве. Освен това предложените преразгледани насоки предоставят повече стимули за мерки за управление на горите, които са благоприятни за околната среда и климата (т. нар. свързани с горите услуги в областта на околната среда и климата) чрез увеличаване на максималния интензитет на помощта на 120 % за допустимите разходи за услуги, свързани с биологичното разнообразие, климата, водите или почвите, както и схеми за улавяне на въглероден диоксид

Ще се обновява риболовният флот и в най-отдалечените райони

В Насоките за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите Комисията предлага да се въведат нови категории помощ, които да се оценяват от нея съгласно насоките, по-специално помощ за предотвратяване, контрол и ликвидиране на нашествие от инвазивни чуждоземни видове и нововъзникващи болести и помощ за компенсиране на вреди, причинени от защитени видове животни (освен ако не са групово освободени). В предложения проект на насоки се изясняват и рационализират също така правилата в редица области като тези, свързани с помощта за обновяване на риболовния флот в най-отдалечените региони. Целта е да се повиши четивността на проекта на насоки, като по този начин се улесни прилагането им и се осигури повече яснота за държавите членки, също с оглед на натрупания опит.

Помощ ще компенсира вреди от защитени видове

С обсъжданите документи се предвиждат промени и на базата на Регламент за групово освобождаване в селскостопанския сектор. Комисията предлага да приведе в съответствие интензитетите на помощта за дадена мярка, попадаща в обхвата на РГОСС, с тези, предвидени в стратегическите планове по ОСП в рамките на реформираната обща селскостопанска политика (ОСП). Също така тя предлага да се въведат нови категории мерки за помощ, които да бъдат групово освободени, напр. помощ за компенсиране на вреди, причинени от защитени видове животни, и помощ за компенсиране на допълнителните разходи, когато земеделска земя е разположена в зони по „Натура 2000“.

С подобна цел се обсъжда и Регламент за групово освобождаване в сектора на рибарството. Комисията предлага нови категории мерки за помощ да се освободят от задължението за уведомяване и одобрение от Комисията, по-специално помощ за компенсиране на щети, причинени от защитени видове животни, и помощ за компенсиране на щети, причинени от определени неблагоприятни климатични условия.

Ревизират и de minimis за рибарите

Регламентите de minimis изключват малката по размер помощ от обхвата на контрола върху държавната помощ, тъй като се счита, че тя няма отражение върху конкуренцията, затова Комисията предлага актуализация Регламента de minimis за рибарството като променят максималните кумулативни суми на помощта под формата на de minimis, която може да бъде отпусната по държави членки въз основа на по-нови секторни данни.

Решението ще бъде взето до средата на годината

Преразглеждането на текстовете за промени се предвижда да бъдат разгледани на две срещи между Комисията и държавите членки. Първата от тях ще бъде проведена към края на периода на консултация, а втората — след като проектите бъдат преразгледани въз основа на приноса, получен по време на обществената консултация. Проектът на насоките ще бъде обсъден и на многостранна среща с държавите членки, която ще се проведе към края на периода на консултации.

Приемането на преразгледаните правила е планирано за първата половина на 2022 г.

Източник: agrozona.bg

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Или как Одринка Дукатинова съживи производството ябълков сок в Перник Земеделието е не само професия, но и начин на живот. Особено за тези, които са израснали на село и са били възпитани в любов към природата и земята. От първите стъпки в земеделието, вдъхновени от...

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...