fbpx

ЕК даде срок за промените на законодателство относно схемите за качество

март 7, 2022

В обхвата на законодателството ще бъдат добавени ароматизираните лозаро-винарски продукти, както и пчелният восък

Европейската комисия съобщи ясен график за следващите етапи в процедурата за прием на измененията на прилагащото законодателство относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Това стана по време на заседанията на ресорните Комитет и Експертна група. Предвижда се да бъдат изменени два регламента – Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 664/2014, за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер и  Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 668/2014 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни. Изменението на двата регламента – 664/2014 и 668/2014 следва влизането в сила на Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 251/2014 и (ЕС) 228/2013.

По информация на Комисията, проектите са преминали междуведомствена съгласувателна процедура с несъществени промени и до 9 март продължава обществената консултация. При положение, че получените коментари не са от значение за изменение на текста, на 10 март Комисията ще стартира писмената процедура за гласуване, която ще приключи на 15 март. На 16 март Комисията ще проведе писмена процедура за приемане на прилагащите актове. На 28 март те следва да бъдат утвърдени. След това Делегираният акт (664/2014) трябва да бъде изпратен до Европейския парламент и Съвета в рамките на процедурата за възражение, а Актът за изпълнение (668/2014) ще бъде поставен в режим на готовност. Те трябва да бъдат публикувани заедно най-късно на 06 юни, за да влязат в сила преди края на определения преходен период (8 юни), предвиден от Регламент (ЕС) 2021/2117.

По силата именно на Регламент (ЕС) 2021/2117 е необходимо да бъдат приети промени в разпоредбите, касаещи изменение на спецификацията на продуктите със защитени наименования (чл. 53, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012). Вече съществените и несъществени изменения се променят на изменения на Съюза и стандартни изменения със съответно различен обхват и процедури. Проектът за изменение на Делегирания регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията включва разпоредби, които допълват правилата за съществени и несъществени изменения. За ефективността на процедурата следва да бъдат изработени правила за допустимост на заявките за одобрение на изменение на Съюза. По същите причини, когато заявката за одобрение на изменение на Съюза също съдържа стандартни изменения, те не трябва да се считат за одобрени в контекста на изменение на Съюза. Следва да се изготви от Комисията процедура за одобрение на стандартни и временни изменения, за да се обезпечи подходяща оценка от държавите членки на заявките и за да се гарантира последователен подход сред държавите членки. Необходимо е да бъдат изработени правила от Комисията за създаване на координация между процедурите на изменения в продуктовата спецификация в случаи, когато заявките се отнасят до изменение на Съюза и в случаи на заявки за стандартно изменение, които са подадени по същото време пред Комисията и пред компетентните органи на държавата членка. Тъй като двете заявки изменят същата продуктова спецификация, докато се следват две различни паралелни процедури, които имат различни срокове, следва да бъдат изработени правила, с които да се избегнат непоследователности. В обхвата на законодателството следва да бъдат добавени ароматизираните лозаро-винарски продукти, както и пчелният восък.

В допълнение, в проекта за изменение на Регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) № 668/2014 са включени оперативни правила, също касаещи нововъвеждащите се изменения на Съюза и стандартни изменения. Описва се детайлно процедурата за изменение на заявлението-спецификация, както и се въвеждат преходни правила по заварените случаи, които ще се разглеждат по настоящия ред. Предвижда се и въвеждане на задължително използване от началото на 2023 г. на Електронния регистър на ЕС за географски означения – еAmbrosia при подаване на заявления за кандидатстване или изменение чрез държавите членки, както и комуникация за стандартно и временно изменение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“

Международна конференция „Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“

„Биологичното производство – предизвикателства и тенденции“ е темата на международната конференция, която ще се състои на 25 и 26 юни в Пловдив. Конференцията се организира за осма поредна година. Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева ще открие...

Близо 116 млн. лв. са преведени по обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2023

Близо 116 млн. лв. са преведени по обвързано с производството подпомагане за животни за Кампания 2023

Близо 116 млн. лв. са преведени по 10-те интервенции за „Обвързано с производството подпомагане за животни“ на допустимите за подпомагане животновъди за Кампания 2023. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев, който участва в...