fbpx

ЕК с нови мерки за спасяване на стопаните, залага на устойчивото производство

март 24, 2022

От Брюксел призовават да се използват всички инструменти стратегическите планове за ОСП за развитие на прецизното земеделие

Европейската комисия представи набор от краткосрочни и средносрочни действия за подобряване на глобалната продоволствена сигурност и за подкрепа на земеделските производители и потребителите в ЕС в светлината на нарастващите цени на храните и вложените разходи, като енергия и торове. Скокът на световните цени на суровините, допълнително ускорен от нахлуването на Русия в Украйна, отново подчертава необходимостта веригите за доставки на селско стопанство и храни в ЕС да станат по-устойчиви, в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“.

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че ЕС, като нетен износител на храни и водещ производител на селскостопански храни, допринася за глобалната продоволствена сигурност, особено в Украйна, Северна Африка и Близкия изток, които до голяма степен разчитат на внос на зърнени култури, както и в Азия и Африка на юг от Сахара. ЕС е водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на храните и хранителните системи.

 

Сигурността не е под въпрос

Наличността на храни в момента не е заложена на карта в ЕС, тъй като континентът до голяма степен е самодостатъчен за много селскостопански продукти. Европейският селскостопански сектор обаче е нетен вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите вложени разходи, като торове и енергийни суровини, се явява производствени предизвикателства за фермерите и рискува да повиши цените на храните.

Според изпълнителният заместник-председател на Комисията Валдис Домбровскис войната на Русия срещу Украйна създаде множество проблеми, включително във връзка с глобалната продоволствена сигурност. Що се отнася до храните, сега е моментът Европа да покаже своята солидарност: да помогне на Украйна, гражданите на страната и фермерите, както и на уязвимите страни вносителки на храни по света, които са изправени пред нарастващите цени и потенциален недостиг. „Ще продължим да предоставяме хуманитарна помощ, за да облекчим страданията на украинците, като осигурим достъпа им до основни стоки и услуги, особено храна. В същото време трябва да избягваме всякакви експортни ограничения, за да държим таван на цените на храните. Въпреки че самият ЕС не е изправен пред риск за продоволствената сигурност, ние все пак трябва да разгледаме проблемите с достъпността на храните и да предприемем стъпки, за да направим нашето селско стопанство и вериги за доставки на храни по-устойчиви, за да се справим с бъдещи кризи“, допълни комисарят.

„Няма да оставим Украйна да стои сама пред руската агресия. Първият ни приоритет е да гарантираме, че украинците имат достатъчно храна, гориво и вода. Ние също така ще им помогнем да продължат да засаждат и отглеждат зърнени и маслодайни култури, така необходими за тях самите и за света, и ще улесним износа им. ЕС е селскостопанска суперсила и ние ще гарантираме, че нашите фермери имат пълната подкрепа на Комисията, за да отговорят на глобалните нужди от храна. Ще направим това, докато работим за това да направим нашите вериги за доставка на храни по-устойчиви на бъдещи кризи.“, пък коментира комисарят по земеделието Януш Войчеховски.

 

Укрепване на глобалната продоволствена сигурност

Продоволствената сигурност в разкъсаната от война Украйна е от голямо безпокойство, особено в обсадените градове, като Русия изглежда умишлено се насочва и унищожава местата за съхранение на храни.

ЕК подкрепя Украйна в разработването и прилагането на краткосрочна и средносрочна стратегия за продоволствена сигурност, за да гарантира, че суровините достигат до фермите, където е възможно, и че транспортните и складовите съоръжения се поддържат, за да се даде възможност на Украйна да изхранва своите граждани и в крайна сметка да възвърне своите експортни пазари.

Програма на ЕС за спешна подкрепа от 330 милиона евро за Украйна ще помогне за осигуряване на достъп до основни стоки и услуги, както и за защита на населението. Програмата се стреми да осигури достъп на украинците до основни стоки и услуги, както и тяхната защита. Друга важна цел ще бъде реконструкция на малка по мащаби инфраструктура, стратегическо планиране, както и осигуряване на енергийна сигурност.

 

Няма да има забрани за износ

Според програмата за международно сътрудничество 2021-27 г. ЕС ще работи за развитието на устойчивостта на хранителните системи с около 70 държави партньори. Освен това на срещата на върха „Хранене за растеж“ в Токио през декември 2021 г. ЕС и неговите държави-членки се ангажираха да продължат да се справят с недохранването със значителен ангажимент в размер на 4,3 милиарда евро, включително поне 2,5 милиарда евро от ЕС за международно сътрудничество в областта на храненето цел в периода 2021-2024 г.

Освен това ЕС ще продължи категорично да се застъпва за избягване на ограничения за износ на храни и за добре функциониращ единен пазар.

 

ДДС трябва да се намали

За да подобрят достъпността на храните, държавите-членки могат да въведат намалени ставки на данъка върху добавената стойност и да насърчават икономическите оператори да ограничават цените на дребно, коментират от ЕК. Сред възможните варианти е и подкрепата от фондове на ЕС, като например Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се (FEAD), който подкрепя действията на държавите от ЕС за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на най-уязвимите.

Новосъздаденият Европейски механизъм за готовност и реакция при кризи в областта на продоволствената сигурност (EFSCM), който събира европейски и национални администрации и частни участници по цялата верига на доставки, ще извърши задълбочено картографиране на рисковете и уязвимостите на веригата за доставки на храни в ЕС, последвано от препоръки и подходящи мерки за смекчаване.

 

Новите мерки на ЕК

За да изпълни ролята си на глобален доставчик на храни, който продължава да бъде изцяло ангажиран в екологичния преход, селскостопанският сектор на ЕС се нуждае от цялата ни подкрепа. За тази цел Комисията прие няколко основни мерки.пари, евро

Първата мярка за подкрепа предвижда пакет от 500 милиона евро, включително чрез използване на кризисния резерв, за подпомагане на производителите, най-засегнати от сериозните последици от войната в Украйна. На тази основа държавите-членки биха могли да предоставят допълнителна финансова подкрепа на земеделските производители, за да допринесат за глобалната продоволствена сигурност или да се справят с пазарните смущения, дължащи се на увеличените разходи за суровини или търговските ограничения. Подкрепата за земеделските производители, ангажирани с устойчиви практики, трябва да бъде приоритет, като същевременно се гарантира, че мерките са насочени към секторите и земеделските производители, които са най-силно засегнати от кризата.

Предвижда се да се отпуснат и авансово директни плащания, както и мерки за развитие на селските райони, свързани с площта и животните, към земеделските производители от 16 октомври 2022 г.

Мерките предвиждат и стъпки за защита на пазара в подкрепа свиневъдите с оглед на особено тежката ситуация в сектора.

Пакетът от помощ на ЕК предвижда и изключителна и временна дерогация, която позволява производството на всякакви култури за хранителни цели и фуражи на угар, като същевременно се запазва пълното ниво на плащането за екологизиране за земеделските производители. Това ще увеличи производствения капацитет на ЕС, въпреки ограничената наличност на плодородна земя.

Предвидена е и по-голяма гъвкавост на съществуващите изисквания за внос на храни за животни, което от своя страна ще допринесе за облекчаване на натиска върху пазара на фуражи.

Комисията предложи и нова, самостоятелна временна кризисна рамка, която обхваща земеделските производители, производителите на торове и рибарския сектор. Това позволява държавна помощ за земеделски производители, засегнати от значително увеличение на разходите за суровини. Цените и доставките на торове за земеделските производители ще бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че перспективите за реколти в ЕС не са застрашени.

Комисията също така предлага държавите-членки да съобщават ежемесечно данни за частните запаси от основни стоки за храни и фуражи, за да имат навременен и точен преглед на тяхната наличност.

 

Устойчивостта на производство става основен приоритет

Устойчивостта на храните е неразделна част от продоволствената сигурност. При прилагането на необходимите преходи, определени в стратегиите „От фермата до трапезата“  и за биологичното разнообразие, ЕК ще гарантира, че общата производителност на селското стопанство в ЕС няма да бъде подкопана. Това означава по-широко използване на иновациите, за да допринесе за устойчиво увеличаване на добивите, като прецизно земеделие, нови геномни техники, подобрено управление на хранителните вещества, интегрирано управление на вредителите, биологични алтернативи на химическите пестициди и др.

Повишаването на устойчивостта чрез намаляване на зависимостта на европейското селско стопанство от енергията, енергоемкия внос и внос на фуражи е повече от всякога необходимост. Устойчивостта изисква диверсифицирани източници на внос и пазарни възможности чрез стабилна многостранна и двустранна търговска политика. Horizon Europe ще инвестира в изследвания и иновации, за да замести използването на синтетични торове. По-голяма ефективност при използването на азот, преминаване към зелен амоняк за торове и валоризация на биомасата са сред предложенията, представени от Комисията. В това отношение ЕК призовава държавите-членки да използват всички налични инструменти в своите стратегически планове за ОСП за периода 2023-2027 г. Това се отнася например за използването на инструменти за управление на риска, развитието на прецизно земеделие или съчетана подкрепа за увеличаване на протеиновите култури.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...