fbpx

Законодателният пакет за ОСП 2023-2027 е публикуван в Официалния вестник на ЕС

декември 6, 2021

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027, са публикувани в днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС)- ОВ L 435, 6 декември 2021 г., съобщи сайтът на Национална селска мрежа – ruralnet.bg.

Основна характеристика на новата политика е въвеждането на стратегически планове на равнище държави членки, които дават възможност на националните правителства да адаптират разпоредбите на ОСП спрямо нуждите на своите земеделски общности в сътрудничество с местните органи и съответните заинтересовани страни. Тази политика е и най-амбициозната досега по отношение на околната среда, като една четвърт от директните плащания са запазени за практиките на екологосъобразното земеделие. Освен това тя е първата ОСП, която включва социално измерение, насочено към гарантиране на подходящи условия на заетост за селскостопанските работници.

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г. Държавите членки трябва да представят своите проекти за стратегически планове до 1 януари 2022 г., след което Европейската комисия (ЕК) ще започне процеса на оценяването им и предоставяне на обратна информация.

Официално публикуваните днес регламенти за ОСП 2023-2027 са:

Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените  региони на Съюза

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато ЕК публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент (ЕП) приеха своите преговорни позиции, като поставиха началото на деветмесечни преговори, които доведоха до политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

ЕП даде „зелена светлина“ на ОСП 2023-2027 по време на пленарната сесия, проведена на 23 ноември 2021 г. в Страсбург, а Съветът на ЕС официално прие ОСП 2023—2027 на състоялото се на 02 декември 2021 г. последно заседание.

Преходен регламент за ОСП (2021–2022 г.)

Поради забавяне в договарянето на реформата на новата ОСП, в края на 2020 г. беше приет „Преходният регламент“ за ОСП, който има за цел да осигури непрекъснатост на правната и финансовата подкрепа по линия на ОСП за земеделските стопани и другите бенефициери преди влизането в сила на новите реформирани правила през 2023 г. Регламентът гарантира, че в плащанията няма да има прекъсване, като същевременно предоставя на държавите членки време да изготвят своите национални стратегически планове по ОСП.

Източник:  ruralnet.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...