fbpx

Законодателният пакет за ОСП 2023-2027 е публикуван в Официалния вестник на ЕС

декември 6, 2021

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027, са публикувани в днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС)- ОВ L 435, 6 декември 2021 г., съобщи сайтът на Национална селска мрежа – ruralnet.bg.

Основна характеристика на новата политика е въвеждането на стратегически планове на равнище държави членки, които дават възможност на националните правителства да адаптират разпоредбите на ОСП спрямо нуждите на своите земеделски общности в сътрудничество с местните органи и съответните заинтересовани страни. Тази политика е и най-амбициозната досега по отношение на околната среда, като една четвърт от директните плащания са запазени за практиките на екологосъобразното земеделие. Освен това тя е първата ОСП, която включва социално измерение, насочено към гарантиране на подходящи условия на заетост за селскостопанските работници.

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г. Държавите членки трябва да представят своите проекти за стратегически планове до 1 януари 2022 г., след което Европейската комисия (ЕК) ще започне процеса на оценяването им и предоставяне на обратна информация.

Официално публикуваните днес регламенти за ОСП 2023-2027 са:

Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените  региони на Съюза

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато ЕК публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент (ЕП) приеха своите преговорни позиции, като поставиха началото на деветмесечни преговори, които доведоха до политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

ЕП даде „зелена светлина“ на ОСП 2023-2027 по време на пленарната сесия, проведена на 23 ноември 2021 г. в Страсбург, а Съветът на ЕС официално прие ОСП 2023—2027 на състоялото се на 02 декември 2021 г. последно заседание.

Преходен регламент за ОСП (2021–2022 г.)

Поради забавяне в договарянето на реформата на новата ОСП, в края на 2020 г. беше приет „Преходният регламент“ за ОСП, който има за цел да осигури непрекъснатост на правната и финансовата подкрепа по линия на ОСП за земеделските стопани и другите бенефициери преди влизането в сила на новите реформирани правила през 2023 г. Регламентът гарантира, че в плащанията няма да има прекъсване, като същевременно предоставя на държавите членки време да изготвят своите национални стратегически планове по ОСП.

Източник:  ruralnet.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...