fbpx

Обсерватория ще наблюдава пазара на торове в ЕС

март 17, 2023

До 4 април Европейската комисия събира кандидатури за съставянето на експертна група

Обсерваторията на ЕС на пазара на торове, обявена в съобщението относно необходимостта от налични и достъпни торове, прието през ноември 2022 г., е една стъпка по-близо до това да стане реалност. Европейската комисия публикува поканата за представяне на кандидатури с цел официалното стартиране на експертната група преди лятото на 2023 г. Поканата е отворена до 4 април, съобщават от Европейската комисия.

Торовете играят важна роля за продоволствената сигурност. След началото на руската агресивна война срещу Украйна, световната продоволствена сигурност и цените на храните са засегнати от обща минерална торова и енергийна криза. В този контекст в края на миналата година Европейската комисия представи широк спектър от действия и насоки за справяне с непосредствените предизвикателства, както и за намаляване на зависимостите ни. Укрепването на устойчивостта и устойчивостта на нашите хранителни системи в средносрочен и дългосрочен план трябва да бъде постигнато, като същевременно се гарантират добивите.

В краткосрочен план е важно да има изчерпателни и публични данни за цените, производството и търговията с торове. За да се увеличи прозрачността на пазара и да се проучат начините, по които да се получават повече данни в реално време от участниците във веригата и на национално равнище, Комисията пое ангажимент в своето съобщение да създаде през 2023 г. обсерватория за пазарите на торове в ЕС. Тази нова обсерватория ще бъде моделирана след пазарните обсерватории, които вече са въведени за няколко селскостопански сектора, по-специално мляко, култури и плодове и зеленчуци. Организациите, представляващи заинтересованите страни от най-малко 10 държави членки на ЕС и действащи в рамките на ЕС във веригите за доставка на торове, се приканват да кандидатстват. Обсерваторията, председателствана от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, ще се състои от до 20 членове, назначени за срок от пет години. Наред с други задачи, тя ще предоставя информация от първа ръка (включително данни) за положението на пазара на торове, както и факторите, които му влияят, и ще обменя опит и добри практики.

В средносрочен и дългосрочен план употребата на торове следва да бъде оптимизирана, а минералните торове следва да бъдат заменени, когато е възможно, с органични торове. Това ще спомогне за намаляване на зависимостта на ЕС от газа, използван за производството на азотни торове, и от добитите минерални торове като фосфати и поташ, както и за намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Това е в съответствие с по-широките действия, определени в Европейския закон за суровините от изключителна важност, приет от Европейската комисия. Представените предложения имат за цел да укрепят капацитета на ЕС за мониторинг и да укрепят веригата за създаване на стойност на ЕС и външните политики на ЕС по отношение на редица критични материали, включително тези, използвани за производството на минерални торове. Провеждането на екологичния и цифровия преход, без да се застрашава суверенитетът на ЕС, е от ключово значение.

В рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) финансовата подкрепа е широко достъпна за земеделските стопани с оглед оптимизиране на използването на торове, като по този начин им се дава възможност да постигнат екологични, климатични и икономически ползи.

В стратегическите планове по ОСП близо 98 милиарда евро, което съответства на 32 % от общото финансиране по линия на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат заделени до 2027 г. за осигуряване на ползи за климата, водата, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните, както и за насърчаване на практики извън задължителните условия. Плановете ще подкрепят практиките за устойчиво управление, като например биологично торене, екстензивно управление на пасищата, отглеждане на бобови култури и култури за улов или агролесовъдство в 35 % от земеделската площ на ЕС. Сеитбообращение се очаква и на около 85 % от обработваемата земя, поддържана от ОСП в ЕС. Това ще благоприятства по-нататъшното отглеждане в ЕС на по-бобови култури, които фиксират азот в почвата.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...