fbpx

6 основни предложения за промени в Стратегическия план. Вижте кои са те

ноември 1, 2023

До 2 ноември УО на СПРЗСР (2023-2027) приема коментари и предложения от Комитета по наблюдение по направените промени

Във връзка с получени становища по проведената писмена процедура в периода 12-18.10.2023 г. за одобрение на измененията на Стратегическия план, Управляващият орган предлага удължаването й до 2-ри ноември 2023 г. включително.

В рамките на последното заседание на КН, като са взети предвид постъпилите становища и коментари от участниците в работата на КН на СПРЗСР 2023-2027 г. по време проведената писмена съгласувателна процедура, Управляващият орган:

  1. Оттегля проекта на решение за увеличение на бюджета на интервенция I.А.2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ с 1.85 %, за сметка на намаляване на бюджета по интервенция I.А.1 „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ и предлага запазване на бюджета по интервенцията съгласно одобрения СПРЗСР.
  2. Оттегля проекта на решение за намаляване на бюджета на интервенция I.А.1 „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ с 1,85 %, за сметка на увеличаването на бюджета по интервенция I.А.2. „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ и предлага запазването на бюджета по интервенцията съгласно одобрения СПРЗСР.
  3. Предлага в интервенции II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“, II.И.2. „Професионално обучение и придобиване на знания“ и II.Ж.1. „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ (AKIS) като потенциални бенефициенти/партньори да се посочат браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.
  4. Предлага в интервенции I.Е.1 „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ и I.Е.9 „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ като потенциални бенефициенти да се посочат браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти в сектор „Пчеларство“.
  5. Приема предложението за повишаване на максималния размер на допустимите разходи за един кандидат, съответстващ на определението за група/организация на производители в интервенция II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от 1 500 000 евро на 2 000 000 евро, както и в интервенция II.Г.2 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ от 2 000 000 евро на 2 500 000 евро.
  6. Определя максимален срок от 24 месеца за установяване за пръв път на земеделското стопанство на кандидат по интервенция „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“ и предлага размерът на финансовата помощ да бъде повишен на 30 000 евро, спрямо първоначално предложеният такъв.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...