fbpx

Адаптивните към климата сортове имат бъдеще в селекцията у нас

декември 31, 2023

В звената на Селскостопанска академия изграждат демополета за презентиране на сортове, подходящи за новите условия

Адаптивните и пластични към промените в агроклиматичните условия сортове култури имат все по-голямо бъдеще както в световен мащаб, така и у нас, смятат учените от Селскостопанска академия (ССА), които отбелязват, че през 2022 г. са получили правна защита на 17 нови научни продукта – 16 за зърнено-житни и 1 за техническа култура.

Създаването и усъвършенстването на сортовете е една от най-важните задачи на ССА. В ежегодно издаваната от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Официална сортова листа на страната през 2022 г. са вписани 307 сертификата за сортове културни растения, разпределени в списък А и Списък Б. Списък А (зърненожитни култури – 156, технически култури – 48, фуражни култури – 23) включва 227 сорта. В списък Б са включени 80 сорта (зеленчуци – 35, лоза – 39, медицински и ароматни култури – 6). Поддържаните сертификати за породи животни са 8 (7 за породи копринена пеперуда и 1 за порода шаран).

Запазва се тенденцията за създаване на сортове с добра адаптивност и пластичност към промените в агроклиматичните условия, добра продуктивност и качество, позволяващи развитие на устойчиво и конкурентноспособно земеделие в България, отбелязват в годишния аграрен доклад учените от ССА.

ССА е участвала в изпълнението на над 100 броя лицензионни, дистрибуторски и търговски договори с Македония, Молдова, Турция, Русия, Румъния и Украйна. Български сортове са вписани в сортовите листи на Сърбия, Турция, Румъния, Северна Македония и Китай.

ССА участва в 6 национални научни програми (ННП): ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; ННП „Интелигентно растениевъдство“; ННП „Интелигентно животновъдство“; ННП „Млади учени и постдокторанти“ и ННП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.

В рамките на тези програми учените от ССА създават нови сортове и хибриди от икономически важни селскостопански култури, чрез които се цели да се подобри сортовата структура в страната и да се внедрят в производството култури с висок адаптивен потенциал към климатичните промени, устойчивост на болести и неприятели, високи агрономически и хранителни качества. Изследват влиянието на начините на земеползването, отговорни за изменението на качеството на подземните води в силно натоварени агроекосистеми, както и формите на замърсяване на водите и почвите, причинени от промишлеността и енергетиката. Проучват влиянието на редуцираното напояване върху добива и качеството на културите. Изграждат демополета за презентиране на сортове, които са подходящи за отглеждане в условията на биотичен и абиотичен стрес, свързан с климатичните промени. Създават и поддържат полски колекции от основни култури. Провеждат експедиции за издирване, идентифициране и съхранение на диви овощни видове и стари локални сортове.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...