fbpx

Адаптивните към климата сортове имат бъдеще в селекцията у нас

декември 31, 2023

В звената на Селскостопанска академия изграждат демополета за презентиране на сортове, подходящи за новите условия

Адаптивните и пластични към промените в агроклиматичните условия сортове култури имат все по-голямо бъдеще както в световен мащаб, така и у нас, смятат учените от Селскостопанска академия (ССА), които отбелязват, че през 2022 г. са получили правна защита на 17 нови научни продукта – 16 за зърнено-житни и 1 за техническа култура.

Създаването и усъвършенстването на сортовете е една от най-важните задачи на ССА. В ежегодно издаваната от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Официална сортова листа на страната през 2022 г. са вписани 307 сертификата за сортове културни растения, разпределени в списък А и Списък Б. Списък А (зърненожитни култури – 156, технически култури – 48, фуражни култури – 23) включва 227 сорта. В списък Б са включени 80 сорта (зеленчуци – 35, лоза – 39, медицински и ароматни култури – 6). Поддържаните сертификати за породи животни са 8 (7 за породи копринена пеперуда и 1 за порода шаран).

Запазва се тенденцията за създаване на сортове с добра адаптивност и пластичност към промените в агроклиматичните условия, добра продуктивност и качество, позволяващи развитие на устойчиво и конкурентноспособно земеделие в България, отбелязват в годишния аграрен доклад учените от ССА.

ССА е участвала в изпълнението на над 100 броя лицензионни, дистрибуторски и търговски договори с Македония, Молдова, Турция, Русия, Румъния и Украйна. Български сортове са вписани в сортовите листи на Сърбия, Турция, Румъния, Северна Македония и Китай.

ССА участва в 6 национални научни програми (ННП): ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; ННП „Интелигентно растениевъдство“; ННП „Интелигентно животновъдство“; ННП „Млади учени и постдокторанти“ и ННП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.

В рамките на тези програми учените от ССА създават нови сортове и хибриди от икономически важни селскостопански култури, чрез които се цели да се подобри сортовата структура в страната и да се внедрят в производството култури с висок адаптивен потенциал към климатичните промени, устойчивост на болести и неприятели, високи агрономически и хранителни качества. Изследват влиянието на начините на земеползването, отговорни за изменението на качеството на подземните води в силно натоварени агроекосистеми, както и формите на замърсяване на водите и почвите, причинени от промишлеността и енергетиката. Проучват влиянието на редуцираното напояване върху добива и качеството на културите. Изграждат демополета за презентиране на сортове, които са подходящи за отглеждане в условията на биотичен и абиотичен стрес, свързан с климатичните промени. Създават и поддържат полски колекции от основни култури. Провеждат експедиции за издирване, идентифициране и съхранение на диви овощни видове и стари локални сортове.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...