fbpx

МИГ “Тервел-Крушари” отвори пети прием по подмярка 4.1

ноември 27, 2023

Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 15 януари 2024 г.

Местната инициативна група “Тервел-Крушари” (МИГ) стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 4.1. “Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” към Стратегията за ВОМР, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, съобщават от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ).

Бюджетът в размер на 77 000 лв. ще подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата; въвеждане на нови технологии и модернизация на производството; привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства. Проектните предложения трябва да водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране на машинния парк; обновяване и разширяване на сградния фонд; разширяване на площите с трайни насаждения; подобряване на условията на труд и модернизиране на животновъдните ферми и стопанствата за производство на пчелен мед, допълват от ОИЦ.

Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, със седалище или съответно постоянен адрес на територията на общините Тервел и Крушари. Размерът на стопанството им трябва да е не по-малко 8000 евро, измерено в стандартен производствен обем.

Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 2000 лв., а максималната 77 000 лв., като процентът на съфинансиране е от 40 на сто до 60 на сто от общите допустими разходи по проекта, казват още от информационния център.

Допустимите разходи са за закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост (земя); закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя. Допустими са и инвестиции за съоръжения/оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждане на пчели-майки. Могат да се закупят специализирани земеделски транспортни средства (камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др.), съоръжения за напояване в стопанствата (резервоари, сондажи, системи за капково напояване) и др. Ще могат и да се направят предварителни разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, консултантски услуги и др. Всички дейности трябва да се осъществят на територията на община Тервел и община Крушари.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 15 януари 2024 г., по електронен път в системата ИСУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула “Е-кандидатстване”.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...