fbpx

Вижте промените в Наредба 5 за биологичното производство

декември 8, 2022

Новостите се обсъждат до 16 декември, след това влизат в сила

Проект на промени в Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица е публикувана на страницата на Министерство на земеделието и е в процес на обществено обсъждане до 16 декември т. г. Според вносителите основна цел на предложения проект е националното законодателство да гарантира пълно съответствие с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното производство, контрол и етикетиране на биологични продукти, и продукти произведени при преход към биологично производство.

Разпоредбите в промените са прецизирани и са съобразени с настъпилите промени в правото на Европейския съюз, както и в националното законодателство, и по-специално ЗПООПЗПЕС, Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за фуражите.

Съгласно ЗПООПЗПЕС Министерството на земеделието (МЗм) създава и поддържа на интернет страницата си публични електронни регистри. В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. са детайлизирани изискванията за поддържане на информация за отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство, генетичните линии за бавнорастящи домашни птици и регистър на лицата, които предлагат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

Промените предвиждат регламентирането на изискванията към списъците, които трябва да се поддържат на национално ниво – списък на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено генерално и общо разрешение по отношение на използването на растителен репродуктивен материал произведен при преход към биологично производство и на небиологичен растителен репродуктивен материал, съгласно Регламент (ЕС) 2020/1794 и списък на биологичните протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества.

Изготвен е национален каталог от мерки съгласно посоченото в чл. 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848. Националният каталог от мерки обхваща: списък на несъответствията с позоваване на специалните правила от Регламент (ЕС) 2018/848; класификация на несъответствията в три категории: незначителни, сериозни и критични, мерките, съответстващи на различните категории несъответствия.

За целите на надзора са предвидени правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, както и правилата по отношение разрешаване на изключения от правилата за биологично производство.

С проекта се прецизират някои правомощия на компетентните органи (МЗм и Българска агенция по безопасност на храните) и контролиращите лица, като Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) се определя за официален орган по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1189. По този начин ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на контрол в биологичното производство и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство в тази област.

За първи път се регламентират изискванията към група от оператори, тяхната сертификация с контролиращо лице, документацията която водят и съхраняват, както и надзора и контрола върху тях.

С цел подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора се дава възможност за участие на техни представители в работата на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. На контролиращите лица се дава възможност за участие в заседанията на комисията в случаите на разглеждане на предложения за изцяло или частично спиране на действието на разрешението, отнемането му или ограничаване на неговия обхват. Представители на браншовите организации могат да вземат участие в работата на комисията при разглеждане на въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...