fbpx

В новата ОСП субсидиите намаляват, ако фермерите не зачитат правата на работниците

декември 29, 2021

Включването на социалните условия в ОСП е историческа стъпка, защото се защитават правата на земеделските работници

Трудовите права и доходите на работещите в земеделието за първи път са на фокус в новата Обща селскостопанска политика. Работещите в селското стопанство трябва да имат достойни условия на труд и достойни доходи. От националните политики обаче зависи европейските средства да стигат до бизнеса и до гражданите. 

Понастоящем ОСП се състои от два основни елемента: директни плащания към земеделските производители, които заедно с свързаните с пазара разходи образуват така наречения първи стълб, и подкрепа за развитие на селските райони, която се счита за втори стълб на ОСП.

Но сега се оформя трети стълб, тъй като за първи път плащанията ще бъдат свързани със спазването на минималните стандарти за условия на труд при така наречените социални условия.

Синдикатите Искаме общата селскостопанска политика да бъде по-справедлива и по-социална. По-справедлива към наетият работник, както и по-социална към всички работещи в отрасъла, коментира Светла Василева, председател на Федерацията на независичите синдикати в земеделието. „Тук не говорим само за наетия работник, който трябва да спазва трудовото законодателство, разбира се включваме и всички земеделски производители, защото те също се осигуряват. За всички тях ще настъпи един период след като приключи техният трудов път и в този период, в който те вече ще бъдат пенсионирани, настъпва времето, в което трябва да получават една заслужена пенсия. Ние искаме тя да бъде достойна, за да могат да посрещнат старините си в едни по-добри дни и това се отнася за всички, заети в селското стопанство”, казва представителят на земеделските синдикати у нас.

Това ново социално измерение на селскостопанската политика на ЕС беше силно подкрепено от Европейския парламент, който представи идеята по време на преговорите, последвали предложението за реформа на Комисията. Общата селскостопанска политика (ОСП) за следващия период акцентира върху социалната условност на селското стопанство. За първи път в законодателството на ЕС в областта на земеделието се включва социалното измерение и при прилагането на ОСП се вземат предвид условията за селскостопанските работници, става ясно от предварителните условия в социалната сфера,  които ще бъдат разглеждани на следващото заседание на ТРГ за Стратегическия план за ОСП 2023-2027 през януари.

„Включването на социалните условия в ОСП е историческа стъпка, защото ще защитаваме правата на земеделските работници“, каза Марио Милушев, заместник-генерален директор в дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия.

Съгласно разпоредбите на Регламента за Стратегическите планове за ОСП – до 1 януари 2025 г. , държавите членки следва да посочват в своите стратегически планове по ОСП, че земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания, трябва да подлежат на административна санкция, ако не спазват изискванията, свързани с приложимите условия на труд и заетост или задълженията на работодателите, произтичащи от правните актове.

Обхват:

Прилагането на социалната условност от държавите членки трябва да гарантира, че земеделските стопани, за които е установено, че са злоупотребили с правата на работниците си, ще бъдат санкционирани чрез намаляване на  плащанията по ОСП. Социалната условност се прилага за бенефициенти по ОСП, които наемат хора на трудови договори, т. е те са работодатели, а не самонаети. Механизмът за социална условност се свързва с  пълното получаване на директни плащания по ОСП и плащанията по втори стълб, които са свързани с ангажименти за управление на околната среда, климата и други, природни или други райони-специфични ограничения и не облагодетелствани райони, плащания по Натура 2000 и Рамкова директива за водите.

Цели:

  • Подобряване на условията на труд на земеделските работници в ЕС;
  • Развитие на социално устойчиво земеделие, чрез по-добро осъзнаване от страна на бенефициентите по ОСП за необходимостта от спазване на основните изисквания и стандарти за труд;
  • Синхронизиране на ОСП с другите политики.

Предвиждат се два аспекта на социалната условност – Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), чийто служители предоставят консултантски услуги към фермерите относно прилагането на социалното и трудово законодателство, организиране на обучителни семинари за земеделските стопани и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“(ГИТ) към министъра на труда и социалната политика, която осъществавя цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности в страната, в това число и в сектор „Земеделие“ и прилагане на намаления на плащанията на земеделски стопани при установени несъотвествия на трудовото законодателство.

Как работи механизмът за социална условност?

Въвеждането на социалната условност е предизвикателство за всички държави членки при въвеждането на социалната условност за първи път , поради различното  ниво на контрол в държавите членки и разликите с  предварителната условност.

Европейската комисия (ЕК) ще разчита изцяло на контрола, който се извършва от държавите членки  на национално ниво, без да прави каквито и да е препоръки за нивото или за подобрение на контрола.

Единственото допълнително изискване, което социалната обусловеност налага на държавите-членки е, че разплащателните агенции трябва да сключат споразумение или меморандум за разбирателство с властите (органи, инспекторати, съдилища), че трябва да бъдат информирани, когато се установи, че бенефициент на ОСП е нарушил съответното законодателство и каква е оценката на този орган по отношение на тежестта на нарушението. Според разпоредбите в Хоризонталния Регламент е важно санкциите да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Предоставената информация трябва да се използва от Разплащателните агенции ,за да се изчислят съответен еквивалент за намалението на плащанията. Въз основа на оценката на несъответствието, предоставена от компетентния контролен орган (ГИТ), Разплащателните агенции може да  намали плащането от 1% до 100%.

Как ще постъпим ние?

За България социалната условност е високоприоритетна тема в контекста на защитата на трудовите права на всички европейски граждани, заети в сектора на земеделието на ЕС.  Необходимо е България да вземе национално решение „от кога“ ще прилага социална условност. Към момента съществуват три варианта, които ще бъдат обект на дискусия – доброволно прилагане от 1 януари 2023 г., задължително прилагане от 1 януари 2025 г., и комромисния вариант – активно включване на НССЗ от 1 януари 2023 г. и стартиране на санкционния механизъм две години по-късно – от 1 януари 2025 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...