fbpx

Пет практики работят в услуга на въглеродното земеделие

април 8, 2022

Министрите на земеделието приеха заключения за намаляване на въглеродния отпечатък в селското и горското стопанство

Министрите на земеделието приеха заключения относно въглеродното земеделие, въз основа на съобщението на Европейската комисия за „устойчиви въглеродни цикли“, които се отнасят до селското и горското стопанство, и целящи да насърчат селскостопанските практики, които помагат за улавянето на въглерод от атмосферата и съхраняването му в почвата или биомасата по устойчив начин. Тези практики могат да включват, от страна на земеделието, засаждане на жив плет или дървета, отглеждане на бобови култури, използване на междинни култури и покривни култури, практикуване на консервационно земеделие и поддържане на торфища, а от страна на горското стопанство, залесяване и повторно залесяване.

В заключенията се уточнява какво очаква Съветът от рамката за сертифициране за отстраняване на въглерод, за която ще последва законодателно предложение в края на тази година, за да се гарантира, че се придава икономическа стойност на практиките, които увеличават отстраняването и съхранението на въглерод, въз основа на научно доказано измерване изисквания.

В заключенията си Съветът приветства съобщението и призна ключовата роля, която земеделието и горското стопанство могат да играят в борбата срещу изменението на климата чрез усвояване на въглерод от атмосферата. Министрите също така признаха важността на предоставянето на финансова подкрепа, която предлага достатъчен стимул за земеделските стопани и горските стопани наред с Общата селскостопанска политика, както от публични, така и от частни ресурси, за да ги насърчи да приемат тези благоприятни за климата практики. Освен това те подкрепиха плана на Комисията за създаване на експертна група от представители на земеделието и горското стопанство, счита, че тази група ще бъде в добра позиция да оцени и вземе предвид съществуващите схеми за сертифициране на въглерод и да сподели примери за най-добри практики от целия ЕС, и прикани Комисията да работи с групата, за да разгледа разширяването на сертифицирането, така че да включва намаляване на парниковите газове, особено метан и азотен оксид.

Държавите-членки също така подчертаха, че основната цел на селското стопанство на ЕС, както е посочено в договорите, е да гарантира продоволствена сигурност и че тази цел не трябва да бъде компрометирана. Накрая, заключенията подчертават важността на отчитането на регионалните особености и избягването на всяка ненужна административна тежест при създаването на рамката за сертифициране, която трябва да бъде възможно най-проста и прозрачна.

Съгласно Европейския зелен договор една от целите, договорени в законодателството на ЕС за климата, е да се намалят емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., така че да се постигне неутралност на климата на ниво ЕС до 2050 г. Премахване на въглерод (т.е. премахване на CO 2 от атмосферата и неговото съхранение чрез различни средства, например чрез дървета и растения, както и защита на богатите на въглерод почви) може да играе решаваща роля за постигане на неутралност на климата. Съобщението на Комисията относно устойчивите въглеродни цикли, прието на 15 декември 2021 г. като част от пакета Fit for 55, има за цел да подпомогне разработването на устойчиви решения за отстраняване на въглерода. Той също така представлява първа стъпка към рамка за сертифициране за отстраняване на въглерод, която ще бъде предмет на законодателно предложение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...