fbpx

Подпомагането на ОСП е от решаващо значение за поддържане на земеделие в райони с природни ограничения, показва най-новото проучване

август 17, 2023

Без плащания от Общата селскостопанска политика, големи части от райони с природни ограничения – като планини или земя в сухи или студени територии – биха били изложени на риск от изоставяне. Директните плащания и инвестициите по фондовете за развитие на селските райони спомагат за поддържането на селското стопанство и поминъка в тях. Аналитичният доклад, публикуван от Европейската комисия, показва, че фермите, разположени в райони с природни ограничения, са средно по-малко интензивни, с повече земеползване, което е полезно за околната среда и биологичното разнообразие, като пасища, протеинови култури и угари.

Районите, изправени пред природни или други специфични ограничения (ANC), са тези, в които земеделието е по-трудно поради неблагоприятни условия като надморска височина, наклон, сухота, ниска температура, неблагоприятна текстура и каменистост. Тези райони могат също да бъдат повлияни от други фактори, които ги излагат на по-голям риск от изоставяне на земята. Районите с природни ограничения покриват 59% от използваната земеделска площ в ЕС.

Земеделските стопани, извършващи дейността си в такава зона, могат да получат подпомагане на доходите от ОСП в допълнение към средното годишно плащане на хектар, за да компенсират недостатъците, причинени от съществуващите ограничения. В периода 2023-27 г. подкрепата на ANC се предоставя от 23 стратегически плана на ОСП с планирани публични разходи от 18,7 милиарда евро, обхващащи 47 милиона хектара. Тази сума представлява 17% от общото публично финансиране за развитие на селските райони и 6% от общото публично финансиране на ОСП. Като цяло, плащанията на ANC помагат за поддържането на екстензивни и нисковложени земеделски системи, които, макар и по-малко ефективни в икономическо отношение, произвеждат храна и фуражи в по-маргинални райони.

Това е първият път, когато Комисията прави такъв преглед на социално-икономическите и екологичните характеристики на стопанствата с търговска цел в ANC в сравнение със стопанства извън ANC, въз основа на данни от мрежата на ЕС за земеделска счетоводна информация.

От икономическа гледна точка стопанствата в ANC са средно по-слабо ефективни, с по-нисък доход и получават по-високи субсидии на хектар в сравнение с други ферми. Въпреки значителната подкрепа от ОСП, разликата в доходите между фермите, разположени в ANC и извън ANC, остава голяма, възлизаща на 20,4% по-малко в планинските райони и 26,5% по-малко в ANC, различни от планините. Без обществена подкрепа значителна част от тези стопанства ще трябва да прекратят дейността си.

От гледна точка на околната среда данните показват, че фермите в ANC използват по-малко суровини, като минерални торове и пестициди. Например ферми, специализирани в полски култури в планински и непланински ANC, използват съответно 55% и 26% по-малко минерални азотни торове в сравнение със същия вид ферми извън ANC. По същия начин, сред фермите, специализирани в трайни насаждения, разходите на хектар за пестициди и други продукти за растителна защита в планински и непланински ANC стопанства са съответно с 56% и 49% по-ниски, отколкото в не-ANC стопанства.

В допълнение към неблагоприятното въздействие върху околната среда в случай на неконтролирана и прекомерна употреба, тези суровини също представляват важна икономическа цена за фермерите. Има и доказателства, че фермите в ANC имат по-големи дялове от протеинови култури, пасища и угари, които са използвания на земята, за които е доказано, че са по-полезни за околната среда и биоразнообразието. Протеиновите култури подобряват плодородието на почвата и намаляват нуждата от синтетични торове. Угарите и пасищата намаляват риска от ерозия на почвата, поддържат биоразнообразието, подобряват биофизичните свойства на почвата и допринасят за поддържането на ландшафта. По същия начин диверсификацията на културите е важна агроекологична практика с положителен ефект върху няколко аспекта на околната среда, включително биоразнообразие, опрашване, контрол на вредителите, кръговрат на хранителните вещества, почвено плодородие и регулиране на водата. В райони с природни ограничения, които не са планини, диверсификацията на културите е по-висока, отколкото в други ферми. В планинските райони преобладават пасищата.

Повече от шейсет типа местообитания, защитени съгласно Директивата за местообитанията, зависят или могат да се възползват от селскостопански дейности и биха били застрашени от изоставянето на земя, главно базирани на пасища, които обикновено се свързват с планински ANC. Анализът показва, че има значително пространствено съвпадение между земеделските райони, в които се намират такива местообитания, и ANC районите. Спирането на селското стопанство в такива случаи би довело до влошаване на екологичния им статус. Това не само би повлияло отрицателно на екосистемите, но би довело до загуба на ценни и признати традиционни пейзажи, материални и нематериални елементи, като сгради, практики за преместване на паша и типични планински продукти, например някои видове сирене.

Разрешаването на стопанствата в ANC да излязат от производство вероятно ще доведе до общо намаляване на производството на храни в ЕС и последваща интензификация във вече интензивно управляваните земеделски земи. Ето защо подпомагането от ОСП е от решаващо значение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...