fbpx

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

февруари 23, 2024

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани.

В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на предстоящото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени редица краткосрочни и средносрочни мерки, които могат да бъдат предприети. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия с държавите от ЕС.

През март Комисията ще започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. Тази целева консултация ще помогне да се установят техните основни източници на безпокойство и да се разберат източниците на административна тежест и сложност, произтичащи от правилата на ОСП, както и от други правила на ЕС за храните и селското стопанство в ЕС, и тяхното прилагане на национално равнище. Това проучване ще предостави още през лятото по-ясна картина на основните административни пречки, които земеделските стопани възприемат и пред които са изправени.

Освен това необходимо събиране на доказателства Комисията предлага краткосрочни и средносрочни мерки, които биха могли да доведат до известно облекчение както за земеделските стопани, така и за националните администрации, които представляват първото звено за контакт за земеделските стопани и отговарят за управлението и изплащането на средствата от ЕС.

Първо, Комисията предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност с условия, които земеделските стопани в ЕС трябва да спазват. Наборът от основни стандарти, наричани ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП, се оказа труден за прилагане при определени обстоятелства.

Комисията вече предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8. Сега Комисията предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС стабилни от референтната 2018 г. насам. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани.

Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си, и да се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи.

Комисията също така ще направи преглед на това кои селскостопански практики могат да бъдат възможни през чувствителни периоди при изпълнението на задължението за покриване на почвите съгласно ДЗЕС 6. Комисията също така насърчава всички заинтересовани страни да споделят мнението си относно административната тежест, която може да бъде свързана с Директивата за нитратите. Това може да се направи чрез онлайн обществената консултация, която ще се проведе до 8 март 2024 г.

Второ, Комисията предлага да се опрости методологията за някои проверки с цел намаляване на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации с до 50 %. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на площта. Последното е система, основана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник“, чиято цел е да се намалят инспекциите в земеделските стопанства, да се помогне на земеделските стопани да избягват грешки и да се налагат санкции, както и да се улесни докладването. С по-малко посещения на администрацията за управление земеделските стопани ще разполагат с повече време, за да се посветят на основната си работа.

В своя документ Комисията споменава и допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките земеделски стопани, и може да обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти за ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Едно от предложенията може да бъде освобождаването на малки стопанства с площ под 10 хектара от контрол, свързан със спазването на изискванията за предварителни условия (ДЗЕС). Това освобождаване би опростило значително ежедневната работа на дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициерите по ОСП, като същевременно ще се запазят амбициите на ОСП в областта на околната среда, тъй като малките стопанства обхващат едва 9,6 % от площите, получаващи подпомагане по линия на ОСП. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, би могло да се преразгледа ДЗЕС 8 относно оставената под угар земя, ДЗЕС 7 относно сеитбооборота и ДЗЕС 6 относно почвената покривка, за да се намали допълнително тежестта за земеделските стопани.

Успоредно с това Комисията ще улесни обмена на най-добри практики за опростяване от страна на държавите членки между различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...